Artikkeleita logoterapiasta

Logoterapian perusopinnoista mielekkyyttä arkeen ja työhön
YTM, KM, opinto-ohjaaja Mikko Saxberg aloitti logoterapian perusopintojen LTI® opiskelun huhtikuussa 2016. Haastattelimme Mikkoa opiskelukokemuksista tammikuun 2017 alkupuolella.

Elämällä on tarkoitus loppuun saakka
Suomen Logoterapiainstituutti Oy toteutti yhteishankintakoulutuksena Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa Vanhustyöntekijä LTI® -koulutuksen 1/2015-4/2016 välisenä aikana Imatran ja Lappeenrannan seudulla. Koulutukseen osallistui yhteensä 18 vanhustyössä työskentelevää hoitajaa. Lue Suvantokodin hoitajien kokemuksia logoterapian hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa ammattiliitto Superin jäsenlehden 9/2016 artikkelista.

Ihmisestä on kysymys
Logoterapeutit LTI/LIF® Pirjo Möller ja Tuula Katainen kirjoittivat logoterapian ihmiskäsityksestä ja vanhustyöntekijä LTI® koulutuksesta Suomen Geronomiliiton julkaisemaan Geronomi -lehteen (1/2016). Artikkelissa esitellään logoterapian ihmiskäsitystä ja pohditaan sen merkitystä työssä yleensä sekä erityisesti vanhustenhoidossa. Lehden julkaisija Suomen Geronomiliitto ry valvoo geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden geronomien ja geronomiopiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Liiton tavoitteena on edistää jäsentensä ja vanhustyön eri ammattialojen välistä yhteistoimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys työskentelee geronomien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä geronomi (AMK) -tutkinnon ja osaamisen tunnettavuuden lisäämiseksi.

Etsivä vanhustyö
Yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat suurin ongelma monille kolmatta ikäjaksoaan, eli eläkevuosiaan elävistä ihmisistä. Siihen on monia eri syitä, sairaudet, liikuntaesteet, taloudelliset vaikeudet, ujous... eikä niin ollen yhtä ja ainoaa apukeinoakaan ole olemassa. Näin kirjoittaa imatralainen vapaa toimittaja Marjut Vuotila kolumnissaan. Artikkeli on julkaistu Uutisvuoksessa 17.3.2015.

Hyvinvointi on tuottoisan hyvinvoinnin perusta
Työllä ja työntekijällä pitää olla päämäärä. Se antaa työlle tarkoituksen. Jos unohdetaan ihminen, niin kuinka paljon hävitäänkään työn tuottavuudessa. Yhteisöviestinnän valmentaja, logoterapeutti LTI Iina Åman korostaa haastattelussaan tarkoituksellisuuden ja valintojen merkitystä työelämässä. Artikkeli on julkaistu Epari lehdessä (sivu 8) 5.3.2014.

Ero on myös uusi mahdollisuus
Logoterapiassa ajatellaan, että tarkoituksen löytämisen kautta ihmisen on mahdollista löytää itsessään oleva potentiaali kestää lähes mitä tahansa vastaan tulevaa. Ihmisellä ei ole aina vapautta valita eikä muuttaa olosuhteitaan, mutta hänellä on aina vapaus valita suhtautumisensa niihin. Ihminen on myös aina vapaa tekemään valintoja, joista hän on vastuussa. Logoterapiassa usein käytetty voimalause onkin: ”Pimeyttä ei voi poistaa, mutta valoa voi aina lisätä”. Marika Rosenborgin artikkeli.

Kun tiedät miksi, keksit miten
Kun ihmisen elämästä puuttuu tarkoitus, muodikkaimmatkaan vermeet eivät täytä tyhjää tilaa sisimmässä. Kun ihminen on löytänyt tarkoituksen elämälleen, hän kestää koettelemukset, joita elämä eteen tuo. Elämä kysyy, ja sinun pitää valita, mitä vastaat. Artikkeli on julkaistu Henki & Elämä -lehdessä 3.10.2013, nro 15.

Elämän tarkoituksen etsiminen ja saattohoidon neljäs ulottuvuus
Tämä Matti-Pekka Virtaniemen artikkeli on julkaistu suppeampana Logoterapiainstituutin julkaisemaasa kirjassa Tarkoituskeskeinen ajattelu. Tarkoitus logoterapian viitekehyksessä.

Elämän talo
Moni mieltää saattohoitoon erikoistuneen Terhokodin kuolemantaloksi, mutta siellä on enemmän kysymys elämästä. Yhtenä tavallisena maanantaina nuori mies odottaa häitään, vanha rouva kaavailee ikkunanpesua ja pieni tyttö löytää voimakiven. Terhokodissa mielen lukkoja availlaan myös logoterapeuttisella keskustelulla, jossa nostetaan esiin kaikki arvokas, mitä elämässä on vielä jäljellä, ja tuodaan se tähän hetkeen. Artikkeli on julkaistu ET-lehdessä 21.8.2013.

Logoterapia auttaa selviämään elämän tyrskyissä
Ihminen selviää melkein mistä vaan. Vastoinkäymisissä auttaa, kun osaa käyttää hyödykseen mielen työkaluja. Voit valita, miten suhtaudut tapahtuneeseen. Katkeroidutko vai rämmitkö eteenpäin? Artikkelin asiantuntijana on VTM, logoterapeutti LTI Pirjo Möller. Artikkeli on julkaistu Kotilääkäri -lehdessä 4/2013.
Kuuntele Yle Puheen lehtikatsaus 14.5.2013 Logoterapialla elämän tyrskyjä vastaan.

Elämällä on tarkoitus, joka hetkellä merkitys
Logoterapia perustuu ajatukseen, jonka mukaan jokaisen elämällä on tarkoitus. Sairaudellakin on tarkoitus ja merkitys, eikä se tee elämää arvottomaksi. Tämä ajatus toi minulle lohtua, kertoo Elina, joka kuvaa olevansa kolmannen polven mielenterveysomainen. Artikkeli on julkaistu Labyrintti -lehdessä 3/2012.

Työnarkomaanista elämäntaitajaksi
Ei ole olemassa erikseen työelämää. Työ on osa elämää, ja koko elämä vaikuttaa työhön. Yrittäjä, logoterapeutti LTI Jaana Alatalo kertoo artikkelissa logoterapiaopintojen ja ajatusten merkityksestä ja tuesta oman elämänsä myllerryksissä.  Artikkeli on julkaistu Toimi -lehdessä 1/2013.

Mitä ajattelit tehdä elämällesi?
Älä syytä muita, vaan ota vastuu elämästäsi. Jos et tänään jaksa tai kykene, yritä huomenna uudestaan. Psykologi, logoterapeutti LTI Tuula Kataisen mukaan aikuinen, terve ihminen on paitsi kyvykäs myös velvollinen kantamaan vastuun valinnoistaan ja päätöksistään niin omassa elämässään kuin elämänpiirissään laajemminkin. Vastuun välttely väsyttää enemmän kuin vastuun kantaminen. Artikkeli on julkaistu Kotiliedessä 18/4.9.2012.

Elämän mielekkyyttä etsimässä. Logoterapia opettaa kasvamaan ihmisenä
Toinen ei voi sanoa toiselle, millainen on hyvä elämä. Jotakin voi olla mennyt, mutta paljon on jäljellä. Vastoinkäymiset, alakulo ja taloudelliset ongelmat, elämän mielekkyyden puute, yksinäisyys... Moni kamppailee näiden ongelmien kanssa ja masennusta onkin Suomessa tilastoitu aikaisempaa enemmän. Artikkeli on julkaistu Oulu-lehdessä 21.3.2012.

Elämä on elämistä varten - logoterapeuttinen ajattelutapa muistisairaan ihmisen hoidossa
Jokaisessa kohtaamisessa muistisairaan ihmisen kanssa hoitaja tekee valintoja, joilla hän voi vahvistaa muistisairaan ihmisen ihmisarvoa. Hoitajalla on valinnanvapauden lisäksi vastuu valintojensa vaikutuksista muistisairaaseen ihmiseen ja hänen läheisiinsä, työyhteisöön sekä omaan itseensä. Logoterapeuttista ajattelua työssään soveltaneet hoitajat ovat kokeneet, että hoitajan uudenlainen ajattelutapa on edistänyt muistisairaan ihmisen hyvinvointia, lisännyt hoitoyhteisön keskustelua hyvästä hoidosta ja vahvistanut hoitajan omia voimavaroja. Hoitajan ja muistisairaan ihmisen yhteisestä arjesta on tullut rikkaampaa ja merkityksellisempää. Artikkelin on kirjoittanut sosiaaliohjaaja, logoterapeutti LTI, suunnittelija Minna Laine Ikäinstituutista. Artikkeli on julkaistu Vanhustenhuollon uudet tuulet -lehdessä 2/2012.

Elämänkokemus voimavarana ja mielen hyvinvoinnin peruskivenä
Vanhuuden Mieli (RAY 2011 - 2014) on kehittämis- ja tutkimusprojekti, jonka päämääränä on edistää ikäihmisten mielen hyvinvointia. Kiinnostuksen kohteena ovta ikääntyneiden ihmisten voimavarat, elämänmuutoksiin soputumisen keinot ja elämän tarkoituksellisuuden kokemusta tuottavat tekijät. Kirjoittajina ovat Pirjo Jokinen, Minna Laine, Suvi Fried ja Sirkkaliisa Heimonen. Artikkeli on julkaistu Vanhustyö 1/2012 lehdessä.

Logoterapia antaa voimaa elämään
"Emme ole täällä siksi, että meillä olisi kaikki hyvin, vaan siksi, että toisimme valoa, tekisimme hyvää, kasvaisimme ihmisinä ja tulisimme paremmiksi" on munkki Bernardin esittämä ajatus, joka kiteyttää hyvin logoterapian keskeisen sisällön. Näin kirjoittaa äidinkielenopettaja, logoterapeutti LTI Ritva Pohjola. Artikkeli on julkaistu Imatran seurakuntalehdessä Myö yhes 7.12.2011.

Työkaluina pää ja sydän
Kaarinassa pidettiin  muistisairaiden hoitoa ja kokonaistilannetta käsittelevä seminaari, jossa logoterapia nousi esiin yhtenä hoidon kehittämisen keinona. Artikkeli on julkaistu Kaarina -lehdessä 23.11.2011.
Artikkelissa kerrotaan tosin virheellisesti, että logoterapian hyödyntäminen muistisairaiden hoidossa olisi vähäistä Suomessa. Logoterapia on käytössä hoitoideologiana useissa hoitokodeissa ympäri Suomea ja elää lukuisien hoitajien ajattelussa laajastikin.

Oma asenne auttaa menetyksistä selviytymisessä
Kirjoittaja on terveystieteiden tohtori, logoterapeutti LTI Irja Lepola. Artikkeli on julkaistu Kaleva -lehdessä 18.9.2011.

Logoterapia antaa voimaa elämään
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan johtava diakoniatyöntekijä, logoterapiaohjaaja LTI Anita Teittinen kertoo lyhyesti artikkelissaan, mitä logoterapia on. Artikkeli on julkaistu seurakuntalehti Kahtamoisessa  4/2011 (s. 9) 1.9.2011.

Kiireisenäkin päivänä ja lyhyessä ajassa voi olla hyvä hoitaja
Artikkelissa kerrotaan Vanhuuden mieli -projektista (2011 - 2014), joka on jatkoa nelivuotiselle Logos -projektille. Vanhuuden mieli -projektin päämääränä on edistää ikääntyneiden mielen hyvinvointia ja kiinnittää huomio heidän voimavaroihinsa  ja elämän mielekkyttä vahvistaviin tekjöihin.   
Artikkeli on julkaistu Aamulehdessä ja Satakunnan Kansassa 4.7.2011, Pohjolan Sanomissa 8.7.2011 sekä Lapin Kansassa 16.7.2011.

Elämä kysyy, mitä vastaat? Hädän hetkellä ihminen etsii kaiken tarkoitusta!
KTM, aikuisopettaja, logoterapiaohjaaja LTI Eija Pelkosen artikkeli Viktor E. Franklin teoksesta Ihmisyyden rajalla julkaistu Yritysetiikka lehden numerossa 1 / 2010 (s. 42).

Kadonneen tarkoituksen metsästys
Toimittaja Rita Trötschkesin artikkeli YLE Olotilassa 22.10.2009.

Kadonneen tarkoituksen metsästäjä
Toimittaja Nina Riutan artikkeli Vantaan seurakunnan Lauri-lehdessä 6.8.2009.

Logoterapia dementiahoitajan työssä
Sosiaaliohjaaja, logoterapeutti LTI Minna Laineen artikkeli Logoterapiayhdistyksen Fikkari -lehden numerossa 1/2007.
Lue lisää Oriveden hoivapalveluyhdistyksen Logos-projektista.

Logoterapia varhaiskasvatuksessa
Lastentarhanopettaja, logoterapeutti LTI, työnohjaaja Ulla Lavasteen artikkeli Logoterapiayhdistyksen Fikkari -lehden numerossa 4/2006 ja Lastentarha -lehden numerossa 1/2007.

Ihminen on enemmän kuin kohtalonsa
Toimittaja Nina Riutan artikkeli Vantaan seurakunnan Lauri -lehdessä 14.6.2007.