Valikko

Logoterapeuttinen työnohjaaja LTI® ammatilliset erikoistumisopinnot alkuvuodesta 2023

LOGOTERAPEUTTINEN TYÖNOHJAUS

Logoterapeuttisen arvo-, tarkoitus- ja voimavarakeskeisen työnohjauksen keskiössä ovat yksilön ammatillinen uusiutuminen ja työssä jaksaminen, työhyvinvoinnin vahvistaminen. Yksilö-, esimies-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaukset ovat luottamuksellisia ja tavoitteellisia prosesseja, joissa työnohjaaja nojaa vahvasti logoterapian ihmiskäsitykseen ja sen muihin keskeisiin periaatteisiin ottaen huomioon ihmisen ainutkertaisuuden ja hänen kykynsä tehdä vastuullisia valintoja arkityössään. Työnohjaus auttaa ohjattavaa löytämään henkilökohtaiset voimavaransa, joiden avulla suoriutua työtehtävistään ja asetetuista tavoitteista, kehittämään itseään ja uusiutua, saada oivalluksia ja lisätä hyvinvointia, jaksamista ja työniloa. Työnohjauksellisilla menetelmillä on mahdollista kirkastaa ja laajentaa omia näkökulmia suhteessa perustehtävään ja työyhteisön jäsenenä toimimiseen sekä löytää erilaisia tarkoituksellisia tapoja toimia erilaisissa työelämässä vastaan tulevissa tilanteissa ja haasteissa.

Logoterapian mukaisesti ammatillisuuteen alasta riippumatta kuuluu aina myös inhimillinen ulottuvuus – kyky toimia ihmisenä ihmiselle. Kun ammatillisuutta tuetaan ja kehitetään logoterapeuttisesta viitekehyksestä, keskiössä on ihmislähtöinen, ihmisen ainutlaatuisuuden huomioonottava sekä tulevaisuuden mahdollisuuksiin keskittyvä ohjaus- ja valmennusmenetelmä.

Ajassamme yleistyvän työpahoinvoinnin muotoon, eettiseen stressiin, logoterapeuttinen työnohjaus on parasta apua ja ennaltaehkäisyä. Se antaa myös ymmärrystä ja keinoja käsitellä jatkuvaa muutosta työelämän kentällä.

LOGOTERAPEUTIINEN TYÖNOHJAUS KOULUTUS – TAVOITTEET

 1. Logoterapian omaksuminen työnohjauksen käyttöteoriaksi ja työotteeksi
 2. Erilaisten työelämän ilmiöiden, muutosten ja muutostarpeiden tunnistaminen.
 3. Taito ohjata, tukea ja auttaa yksilöitä, ammattiryhmiä ja työyhteisöjä vuorovaikutuksellisesti oppimis-, kehittymis- ja kehittämisprosesseissa.
 4. Antaa valmiudet johtamis- ja esimiestyön, kriisitilanteiden ja monikulttuurisuuden valmennus- ja ohjaustyöhön.
 5. Kannustaa omaan ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen.

KOULUTUKSEN RAKENNE, KESTO, LAAJUUS JA TYÖTAVAT

Opintojen laskennallinen laajuus on 65 op/60op.

Vähintään logoterapian perusopinnot suorittaneille voidaan lukea hyväksi alussa oleva logoterapiaopintojen osuus, joten heille näiden opintojen nyt suoritettava opintopistemäärä on 60 op ja aloitusaika 17.10.2022.

Lähiopetus 272 oh / 240 oh

 • logoterapian teoriaopinnot 2 x 2 päivää = 32 oh koulutuksen alussa
 • työnohjauskoulutuksen luennot ja muu kontaktiopetus
  • 20 lähipäivää x 8 oh = 160 oh rytmitettynä kolmipäiväisten aloitus- ja päättöjaksojen välille kahden päivän mittaisiksi jaksoiksi 1-2 kuukauden välein Turussa Instituutin tiloissa.
  • koulutusta zoomissa 40 oh muutaman tunnin jaksoissa kerrallaan
  • pienryhmissä (4-6 he) saatava koulutustyönohjauksen työnohjaus 50 oh kevätlukukaudesta 2023 alkaen keskimäärin 8-10 kertaa

Muut oppimisfoorumit

 • kevätlukukaudesta 2023 alkaen opiskelijan antamat koulutustyönohjaukset 100 oh koostuen yksilö-, ryhmä-/työyhteisön sekä esimiestyön ja johtamisen työnohjauksista. Tämä osa opiskelusta voi olla opiskelijalle hänen asiakkaaltaan laskuttamaansa työtä. Opiskelija etsii itse ohjattavat.
 • oman (antaman) koulutustyönohjauksen litterointi
 • pienryhmät oppimistehtäviä, kirjallisuuden omaksumista ja oppimistehtävien pohtimista varten
 • ryhmätentit
 • henkilökohtainen oppimislokipäiväkirja
 • arviointiprosessit kautta koko koulutuksen
 • kirjallisen lopputyön laatiminen ja esittäminen
 • mahdollisesti verkkofoorumi

Logoterapeuttinen työnohjaaja koulutus on ammatillista lisäkoulutusta, joka toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n STORY:n vaatimukset. Logoterapeuteille LTI® nämä opinnot tuottavat LIF®-nimikkeeseen vaadittavat 200 oh lisäkoulutusta ja erikoistumisen työelämän logoterapiaan.

LÄHIOPETUSJAKSOJEN AJANKOHDAT

10.10.-11.10.2022                   
Mitä logoterapia on? Ihmiskäsitys ja sen merkitys. Arvot ja elämäntarkoitus sekä niiden merkitys. Logoterapia motivaatioteoriana.

9.-10.1.2023                         
Logoterapian anti ajassamme ja työssä. Logoedukatiiviset taidot. Riippuvuudet ja niiden tunnistaminen työyhteisössä.

Varsinaiset työnohjaajaopinnot (60 op)

aloitus- ja lopetusjaksot 3-päiväisiä (ma-ke), muutoin 2-päiväisiä (ma-ti) lähijaksoja

17.-19.10.2022   /   14.-15.11.2022   /    12.-13.12.2022

Myöhemmät ajankohdat annetaan koulutuksen alussa vuosien 2023 ja 2024 osalta

OPISKELIJAN VALINTAKRITEERIT

 • riittävä pohjakoulutus (ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto; eri vapaudella mahdollisuus laajan ja monipuolisen koulutuksen ja työkokemuksen pohjalta opiskeluun)
 • vähintään viisi vuotta työkokemusta soveltuvalta alalta
 • henkilökohtainen soveltuvuus työnohjaajaksi
 • omaan työhön saatu työnohjaus (vähintään 40 h). Mikäli tämä kriteeri ei täyty, opiskelija voi koulutuksen kuluessa omakustanteisesti täydentää tämän osion. Kouluttajat voivat auttaa sopivan työnohjaajan löytämisessä. Aiemmin suoritetut logoterapian soveltavat opinnot (20 op) voidaan rinnastaa oman työnohjauksen saamiseen.

KOULUTTAJAKUNTA

Vastuukouluttajina toimivat Esko Salmi, DI, työnohjaaja (STOry) AmO, logoterapeutti LIF®/ Logotherapeut FLP-EUROPA®  sekä Tuija Widén, tradenomi, AmO, logoterapeutti LIF®/Logotherapeut FLP-EUROPA®, työnohjaaja ja couch (STOry)

Logoterapiaosuuden kouluttajana Pirjo Möller, VTM, logoterapeutti LIF®/  Logotherapeut FLP-EUROPA®, työnohjaaja sekä koulutuksen koordinaattorina Päivi Raikaslehto, sosionomi (YAMK), työnohjaaja (STOry) ja työelämävalmentaja LTI®, logoterapeutti LIF®/ Logotherapeut FLP-Europa© ja mahdollisesti muita asiantuntijoita.

HAKEUTUMINEN OPINTOIHIN

Vapaamuotoiset hakemukset, joissa lyhyt kuvaus koulutus-, työ- ja elämänhistoriasta sekä tämän hetken tilanteesta. Lisäksi perustelut, miksi on hakemassa tähän koulutukseen. Liitteeksi CV.

Hakemukset 15.9.2022 mennessä instituuttiin joko postiosoitteeseen tai Email: [email protected]
Aiheeksi: Logoterapeuttinen työnohjaaja koulutus

Paikat täytetään hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä. Hakuajan päätyttyä voi vielä tiedustella mahdollisia peruutuspaikkoja.

KOULUTUKSEN KUSTANNUKSET

Koulutuksen kokonaishinta on 7.450 € (+ alv 24 %, yhteensä 9.238,00 €) koko koulutuksesta tai  6.850 € (+ alv 24 %, yhteensä 8.494,00 €) ilman logoterapiaopintoja, jos ne on jo aiemmin suoritettuina. Maksun voi suorittaa lukukausittain useassa erässä.

Hinta kattaa 65/60 opintopisteen koulutuksen lähipäivinä, koulutustyönohjauksen työnohjauksen pienryhmissä, oppimisprosessin, oppimistehtävien ja lopputyön ohjauksen, tarkastuksen ja arvioinnin. Lähiopetuspäivien päiväkahvi sisältyy hintaan. Mahdollisen majoittumisen ja ateriat jokainen kustantaa erikseen itse.

TIEDUSTELUT

Logoterapiainstituuttiin erityisesti koulutuksen järjestelyistä ja hakemisesta

Pirjo Möller, puh. 044 34 89 733 tai Email: [email protected]

Päivi Raikaslehto, puh. 040 7686 150 tai Email: [email protected]

sekä sisällöstä

Tuija Widén, puh. 044 3443 333, Email: [email protected]

Esko Salmi, puh. 044 3330 639. Email: [email protected]

VASTUULLINEN JÄRJESTÄJÄ

Suomen Logoterapiainstituutti Oy

Yhteisötalo Lounatuulet, Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku

puh: 040 7342 623

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email