Valikko

MINUN ELÄMÄNI – verkkokoulutus, alkaa jälleen 22.3.2022

Sisältö

Minun elämäni -kurssilla omaa elämänkulkua tarkastellaan uusista näkökulmista sellaisena kuin se meille tällä hetkellä näyttäytyy ja suuntaudutaan edessä olevaan elämään voimavara- ja tarkoituskeskeisesti.

Tarkastelun viitekehyksen kurssille antaa psykiatrian ja neurologian professori Viktor E. Franklin kehittämä logoterapia ja eksistenssianalyysi. Menetelmä pohjautuu Franklin oppilaan, psykologian tohtori Elisabeth Lukasin luomaan työskentelymalliin.

Kenelle

Kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tarkastelemaan oman elämänsä kulkua, niin tätä hetkeä, mennyttä, kuin tulevaakin, ja rakentamaan elämänkaarestaan kokonaisen sekä kehittymään ihmisenä. Kurssi ei korvaa logoterapeuttien koulutukseen kuuluvaa autobiografia- opintokokonaisuutta. 

Tavoitteet

Tavoitteena on johdattaa kurssilaiset soveltamaan logoterapeuttisia näkökulmia elämän tarkastelussa kurssin aikana ja hyödyntämään niitä elämässään sen jälkeen. Parhaimmillaan sekä nykyisyys, tulevaisuus että tämä hetki koetaan tarkoituksellisina ja voimavaroja antavana. Huomataan, että tärkeää on paitsi vastaanotettu, myös annettu ja aikaansaatu, sekä ilot että surut, kaikki eletty ja koettu. Huominen tuntuu kutsuvalta, vaikka se on vielä tuntematonta. Logoterapian perusajatus, että ihminen on tulevaisesti, tarkoittaa sitä, että kurssin tavoitteena on antaa meille välineitä oman identiteettimme korjaavaan rakentamiseen. 

“Ihminen on aina jotakin muuta, jotakin enemmän, kuin ….menneisyytensä, vaikeutensa, sairautensa, menetyksensä …, jotakin paljon enemmän.” 

Viktor E. Frankl

Toteutus

Kurssi koostuu ohjatusta itsenäisestä työskentelystä vaiheittaisen elämäkertakirjoittamisen ja pohdinnan sekä ryhmäkokoontumisissa tapahtuvan tarkastelun ja uusien näkökulmien löytämisen osioista.Ryhmäkertojen välillä kirjoitetaan vaihe kerrallaan omaelämäkertaa, jota tarkastellaan ohjatusti ensin yksin ja sitten ryhmässä. Menetelmänä käytetään Lukasin autobiografia-mallia sekä hoitava elämäntase -tarkastelua. Yhteisiä kokoontumiskertoja on seitsemän, keskimäärin kahden viikon välein, kolme tuntia. 

 Aloitusjaksolla perehdytään logoterapian perusteisiin: ihmiskäsitykseen, elämäntarkoitukseen, menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden käsittelytapoihin. Tutustutaan myös elämäntase-työmenetelmään ja kurssin tavoitteisiin. Seuraavat pienryhmäistunnot käsittelevät kuutta elämänvaihekokonaisuutta: vanhempani ennen minua sekä varhaislapsuuteni, kouluaikani ja nuoruuteni, aikuisuuteni tähän asti ja nykyisyyteni, lähi- ja kaukaisempi tulevaisuuteni sekä kuolemani ja jättämäni jäljet. Viimeinen kokoontuminen kokoaa kurssin antia, kokemuksia, saatua oppia, suuntaa ja rohkeutta. 

Kutakin elämänvaihetta tarkastellaan neljän eri näkökulman avulla: faktakuvaus ajasta, kokemani tunteet, syntyneet ajatukset sekä mahdolliset tehtävät nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Tarkastelussa korostuu nykyisyyden valintojen merkitys: miten suhtaudun menneeseen, miten rakennan tulevaa. Miten hyvästelen menneisyyden kokemukset, pettymykset, epäonnistumiset ja väärät valinnat? Miten käännän voimavaroiksi oppimani ja kokemani? Miten opin tunnistamaan valinnan paikkani ja tekemään mielekkäät ratkaisut. 
Päättöjaksolla käsitellään sitä, miten löydän mielekkyyttä elämässäni nyt ja tulevaisesti ja miten rakennan omaa identiteettiäni autonomiseksi ja autenttiseksi?

Aika ja paikka sekä sisältö

Koulutuksiin on jatkuva haku ja uusi ryhmä perustetaan, kun osallistujia on riittävästi.

Seuraavan koulutus alkaa 22.3.2022

22.3.2022 – orientaatiojakso
12.4.2022 – vanhempani ennen minua ja varhaislapsuuteni
3.5.2022 – kouluaikani ja nuoruuteni
24.5.2022 – aikuisuuteni tähän asti
14.6.2022 – lähi- ja kaukaisempi tulevaisuuteni
16.8.2022 – kuolemani ja jättämät jäljet
6.9.2022 – loppuyhteenveto

Kouluttaja ja ilmoittautuminen

Kouluttajana sosionomi (YAMK), työnohjaaja LTI® ja STOry, logoterapeutti LIF® Päivi Raikaslehto.  Ilmoittautuminen kouluttajalle: [email protected] ja 040 7686150 tai [email protected] ja 040 7342623. Kouluttajalta myös lisätietoja. Paikat täytetään ilmoittautumisten saapumisjärjestyksessä. Mukaan otetaan 5-6 henkeä kurssia kohden. Ilmoittautuminen viimeistään 16.3. mennessä.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv 156 € = 806 €/ henkilö

Kurssihinnan voi maksaa useammassa erässä. 

Hinta pitää sisällään koulutuksen sekä yhden henkilökohtaisen keskustelukerran Logoterapeutin kanssa.

Kokemuksia

“Lapsuuden ja nuoruuden käsittely oli voimauttavaa, löysin yhteyden siihen osaan itsessäni ja niihin luonteenpiirteisiin, joista saan voimaa ja jotka kannattelevat elämässä.”

Minun Elämäni -kurssille osallistunut

“Suosittelisin henkilölle, joka on valmis lähtemään tutkimusmatkalle omaan itseensä ja haluaa löytää merkityksiä elämänsä tapahtumille.”

Minun Elämäni -kurssille osallistunut

Kurssi vahvisti hyväksyvää näkökulmaa omaan elämääni: tämä on minun elämäni tarina, ainutkertainen ja arvokas kipuineen ja iloineen. Kirjoittamisprosessi vaati valmiutta vaikeidenkin tunteiden työstämiseen ja luottamusta avoimeen jakamiseen tuntemattomien ryhmäläisten kanssa. Itse kirjoittaminen ja ryhmäläisten antama palaute toi iloa ja nosti esiin paljon hyvää ja vahvuuksia, jotka kannattelevat myös tässä hetkessä.

Minun Elämäni -kurssille osallistunut

Kurssi oli hyvä kurkistus omaan elämään ja mahdollisuus tarkistaa asennetta ja näkökulmaa elettyyn elämään, tähän hetkeen ja tulevaan.

Minun Elämäni -kurssille osallistunut
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email