Valikko

Minun elämäni – verkkokurssi 5.9. alkaen

Sisältö

Minun elämäni -kurssilla omaa elämänkulkua tarkastellaan uusista näkökulmista sellaisena kuin se meille tällä hetkellä näyttäytyy ja suuntaudutaan edessä olevaan elämään voimavara- ja tarkoituskeskeisesti. Työskentely jaotellaan eri elämänvaiheisiin. 

Tarkastelun viitekehyksen kurssille antaa psykiatrian ja neurologian professori Viktor E. Franklin kehittämä logoterapia ja eksistenssianalyysi. Menetelmä pohjautuu Franklin oppilaan, psykologian tohtori Elisabeth Lukasin luomaan työskentelymalliin.

Kenelle

Kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tarkastelemaan oman elämänsä kulkua, niin tätä hetkeä, mennyttä, kuin tulevaakin, ja rakentamaan elämänkaarestaan kokonaisen sekä kehittymään ihmisenä. Mitä arvoja ja tarkoituksia elämän rakentamiseen löytyy menneestä, aiemmista kokemuksista ja ratkaisuista, tämän hetken valinnoista sekä tulevaisuuden mahdollisuuksista. 

Kurssi ei korvaa logoterapeuttien LTI® ammatilliseen koulutukseen kuuluvaa autobiografia- opintokokonaisuutta (20 op). 

Tavoitteet

Tavoitteena on johdattaa kurssilaiset soveltamaan logoterapeuttisia näkökulmia elämän tarkastelussa ja hyödyntämään niitä elämässään sen jälkeen. Parhaimmillaan sekä nykyisyys, tulevaisuus että tämä hetki koetaan tarkoituksellisina ja voimavaroja antavana siitä huolimatta, että menneisyys saattaa sisältää pettymyksiä ja haavoittuvuutta. Huomataan, että tärkeää on paitsi vastaanotettu, myös annettu ja aikaansaatu, sekä ilot että surut, kaikki eletty ja koettu. On mahdollista päästää irti piintyneistä ajattelumalleista, kaunasta, vihasta, pelosta tai  epäoikeuden-mukaisuuden kokemuksista, jotka saattavat viedä voimia ja kaventaa näkökulmia. Huominen tuntuu kutsuvalta, vaikka se on vielä tuntematonta. Logoterapian perusajatus, että ”ihminen on tulevaisesti”. Se tarkoittaa sitä, että kurssin tavoitteena on antaa meille välineitä oman identiteettimme korjaavaan ja jatkuvaan rakentamiseen. 

“Ihminen on aina jotakin muuta, jotakin enemmän, kuin ….menneisyytensä, vaikeutensa, sairautensa, menetyksensä …, jotakin paljon enemmän.” 

Viktor E. Frankl

Toteutus

Kurssi koostuu ohjatusta itsenäisestä työskentelystä elämänvaiheittaisen kirjoittamisen ja pohdinnan sekä ryhmäkokoontumisissa tapahtuvan tarkastelun ja uusien näkökulmien löytämisen osioista. Ryhmäkertojen välillä kirjoitetaan vaihe kerrallaan omaelämäkertaa, jota tarkastellaan ensin yksin ja sitten ryhmässä. Menetelmänä käytetään Lukasin autobiografia-mallia sekä hoitava elämäntase -tarkastelua. Yhteisiä kokoontumiskertoja on seitsemän, kerrallaan 3 tuntia. Koulutuksiin on jatkuva haku ja uusi ryhmä perustetaan, kun osallistujia on riittävästi.

Aloitusjaksolla perehdytään logoterapian perusteisiin: ihmiskäsitykseen ja elämäntarkoitukseen sekä menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden käsittelytapoihin. Tutustutaan myös elämäntase-menetelmään ja kurssin tavoitteisiin. Seuraavat pienryhmäistunnot käsittelevät viittä elämänvaihekokonaisuutta: vanhempani ennen minua sekä varhaislapsuuteni, kouluaikani ja nuoruuteni, aikuisuuteni tähän asti ja nykyisyyteni, lähi- ja kaukaisempi tulevaisuuteni sekä kuolemani ja jättämäni jäljet. Viimeisellä kokoontumisella kootaan kurssin antia, kokemuksia, saatua oppia, suuntaa ja rohkeutta. 

Kutakin elämänvaihetta tarkastellaan neljän eri näkökulman avulla: faktakuvaus ajanjaksosta, koetut tunteet, syntyneet ajatukset sekä mahdolliset tehtävät nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Tarkastelussa korostuu nykyisyyden valintojen merkitys: miten suhtaudun menneeseen, miten rakennan tulevaa. Miten hyvästelen menneisyyden kokemukset, pettymykset, epäonnistumiset ja väärät valinnat? Miten käännän voimavaroiksi oppimani ja kokemani? Miten opin tässä hetkessä tunnistamaan valinnan paikkani ja tekemään mielekkäät, vastuulliset ratkaisut. 
Päättöjaksolla käsitellään sitä, miten löydän mielekkyyttä elämässäni nyt ja tulevaisesti ja miten rakennan omaa identiteettiäni autonomiseksi ja autenttiseksi?

Aika ja paikka sekä sisältö

Kurssi järjestetään verkossa zoom-yhteydellä. Reaaliaikainen etätoteutus verkossa. Kurssille osallistuminen edellyttää mahdollisuutta oman tietokoneen tai tabletin käyttöön sekä toimivaa nettiyhteyttä ja tietokoneen peruskäyttötaitoja.

05.09.2023 – 09.01.2024

Kokoontumiset tiistaisin klo 17.00-20.00:
05.09.2023 Orientaatiojakso logoterapeuttiseen oman elämän tarkasteluun
26.09.2023 Vanhempani ennen minua ja varhaislapsuuteni
17.10.2023 Kouluaikani ja nuoruuteni
07.11.2023 Aikuisuuteni tähän asti
28.11.2023 Nykyisyyteni sekä lähi- ja kaukaisempi tulevaisuuteni
19.12.2023 Kuolemani ja jättämäni jäljet
09.01.2024 Loppuyhteenveto ja johtopäätökset: mihin suuntaan

Kouluttaja ja ilmoittautuminen

Kouluttajana toimii logoterapeutti LIF® ja työnohjaaja Päivi Raikaslehto.

Ilmoittautuminen 22.08.2023 mennessä Hämeen kesäyliopiston sivujen kautta.

Hinta

795 € / osallistuja. Maksu laskutetaan kahdessa erässä opintojen aikana.

Kokemuksia

Minun Elämäni -kurssille osallistuneilta:

“Lapsuuden ja nuoruuden käsittely oli voimauttavaa, löysin yhteyden siihen osaan itsessäni ja niihin luonteenpiirteisiin, joista saan voimaa ja jotka kannattelevat elämässä.”

“Suosittelisin henkilölle, joka on valmis lähtemään tutkimusmatkalle omaan itseensä ja haluaa löytää merkityksiä elämänsä tapahtumille.”

”Kurssi vahvisti hyväksyvää näkökulmaa omaan elämääni: tämä on minun elämäni tarina, ainutkertainen ja arvokas kipuineen ja iloineen. Kirjoittamisprosessi vaati valmiutta vaikeidenkin tunteiden työstämiseen ja luottamusta avoimeen jakamiseen tuntemattomien ryhmäläisten kanssa. Itse kirjoittaminen ja ryhmäläisten antama palaute toi iloa ja nosti esiin paljon hyvää ja vahvuuksia, jotka kannattelevat myös tässä hetkessä.”

”Kurssi oli hyvä kurkistus omaan elämään ja mahdollisuus tarkistaa asennetta ja näkökulmaa elettyyn elämään, tähän hetkeen ja tulevaan.”

”Yllätyin siitä, että tähänastisen elämäni yleissävy muuttuikin valoisaksi. Sain rohkeutta astua pää pystyssä eteenpäin.” 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email