Valikko

FLP-EU

FLP-EU (Föderation Logotherapie Profession – Europa) on vuonna 2015 virallisesti perustettu ja rekisteröity
saksan- ja ranskankielisen alueen ja Suomen logoterapiaorganisaatioiden muodostama yhteistyöyhtymä, johon ollaan hyväksymässä uusia osallistujia kriteerien heidän osaltaan täyttyessä.
 

Suomen Logoterapiainstituutti Oy on yksi kolmesta perustajajäsenestä ja siten täysivaltainen jäsen. Saksasta perustajana logoterapeuttien ammatillinen yhdistys DGLE eli Deutsches Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse, Ranskankieliseltä alueelta Logoterapiainstituutti RdL eli Réseau de Logothérapie s.a.r.l. (jossa jäseniä mm. Ranskasta, Sveitsistä, Itävallasta, Britaniasta, Kanadasta, Haitista ja Ruandasta). Hollannista Logoterapiainstituutti NILEA eli Nederlands Instituut voor Logotherapie en Exiztentiêle Analyse. hyväksyttiin mukaan  perustamiskokouksen jälkeen.

Jokaisesta maasta on pyrkimyksenä saada varsinaiselle jäsenelle myös kansallinen yhteistyökumppani/-kumppanit, instituuteille ammatilliset yhdistykset ja yhdistyksille koulutusorganisaatiot, jotka voidaan ottaa mukaan yhteistyöyhtymään. Suomesta yhteistyöorganisaationa on toistaiseksi Suomen Logoterapeutit LIF ry.

Yhteistyöyhtymä:

 • on rekisteröinyt Euroopan laajuisesti Logoterapeutti-nimike tavaramerkkinä: tavaramerkit Logotherapeut DGLE ®, Logothérapeut RdL ®, Logoterapeutti LIF ® sekä Logoterapeuta ALEA ® . Jokainen tällaisen lisenssin saanut voi käyttää halutessaan ilman eri korvausta nimikettä Logotherapeut FLP-Europa ®.
 • on hyväksynyt läpinäkyvästi ja yhteismitallisiksi logoterapeuttien kouluttajien, koulutukseen hyväksyttävien ja rekisteröidyn lisenssitavaranimikkeen käytön oikeuden kriteerit ja vaatimukset
 • on hyväksynyt vähimmäisvaatimukset rekisteröityjen logoterapeutti-opintojen opetussuunnitelmaksi, rakenteeksi, kestoksi ja sisällöksi
 • on vahvistanut rekisteröityjen logoterapeuttien ammatilliset eettiset ohjeet
 • vahvistaa ja vakiinnuttaa logoterapeuttien asemaa terapiakentässä ja ammatillisena toimijana
 • antaa tukea yksittäisten logoterapeuttien työhön, laadunvarmennukseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen sekä niiden hyväksyntään
 • antaa turvallisuutta ja luotettavuutta asiakkaiden/potilaitten etsimille ja saamille logoterapiapalveluille
 • toimii tarvittaessa arvioijana ja lausunnonantajana
 • kehittää logoterapeuttien koulutusta, vahvistaa ammatillisuutta ja työtä, alan tutkimusta, julkaisutoimintaa sekä yhteistyötä muiden ihmiskäsitykseltään yhteensopivien terapiamuotojen kanssa.

FLP-EU

 • on juridiselta muodoltaan EU:n lainsäädännön mukainen taloudellinen etuyhtymä, suomeksi vielä varsin outo ETEY, (jonka tavoitteena tässä yhteydessä ei ole taloudellinen voitto), jossa kaikki jäsenet ovat samanarvoisia päätöksenteossa ja vaikuttamismahdollisuuksiltaan.
 • yhteistyöyhtymällä on mahdollisimman kevyt rakenne, kustannukset ja byrokratia
 • tavoitteena on saada yhteistyön kautta rahoitusta mm. kansainvälisiin projekteihin, hankkeisiin, seminaareihin sekä opiskelija- ja opettajavaihtoon.
 • kussakin maassa toimitaan omalla kansallisella kielellä, yhteinen kokous- ja hallintokieli on saksa.
 • toimitusjohtaja toimii oto tuntiveloituksella, omaa toimistoa ei ole, yhtymän   postiosoite on toimitusjohtaja Jürgen Burgstallerin postiosoite
 • päätökset tehdään vuosittain kokoontuvassa jäsenkokouksessa ja laatutyöryhmä (Qvalitätszirkel) valmistelee esille tulevat asiat; ryhmät toimivat korvauksetta ja maksavat omat kokousmatka- ja muut kulunsa itse
 • olennaisissa asioissa perustajajäsenillä on veto-oikeus

Lisenssin antajat ja lisenssin saajat

Lisenssin myöntäjinä toimivat FLP-EU:n hyväksymät kansalliset organisaatiot. Suomessa  lisenssin antajana on Suomen Logoterapiainstituutti Oy. Lisenssinsaajia ovat yksittäiset logoterapiakoulutuksen suorittaneet ja kelpoisiksi todetut hakijat, joille lisenssi myönnetään. Lisenssi on maksullinen ja määräaikainen ja jatkoa sille haettaessa tarkistetaan, että sen kriteerit edelleen täyttyvät.

Rekisteröitävien logoterapeuttien kriteerit

 • korkeakoulututkinto (yliopisto tai ammattikorkeakoulu); erikoisvapausmahdollisuus perusteltuna yksilöllisesti esim. monipuolisen ja pitkäkestoisen koulutuksen ja työkokemuksen pohjalta
 • riittävä työkokemus ”ihmistyössä” terveydenhuollon, opetuksen, kasvatuksen, sosiaalityön tai hoitoalan, ohjauksen, kuntoutuksen alalla, seurakuntatyössä esim. sielunhoidon tai diakonian tehtävissä, henkilöstöhallinnon, johtamis- ja esimiestyön, työnohjauksen, vankeinhuollon tms. piirissä.
 • FLP-EU:n hyväksymät logoterapiaopinnot (Suomessa hyväksyjänä Instituutti; katso koulutuksen kriteerit)
 • jatkuva itsensä kehittäminen ja täydennyskoulutus, myös logoterapian täydennyskoulutus
 • työssään logoterapeuttisesti/logoterapeuttina toimiminen –”logoterapeuttina aktiivipalveluksessa”
 • yhteistyö kollegojen kanssa, yhteistyöhalu ja –kyky. Logoterapian ja FLP-EU:n pyrkimysten suuntaisesti, ei sitä vastaan, toimiminen.
 • omien arvojen, ihmiskäsityksen ja maailmankuvan jatkuva kirkastaminen ja niiden todeksi eläminen omassa elämässä ja työssä
 • saatava logoterapeuttinen työnohjaus omaan työhön, mahdollista myös ryhmätyönohjauksessa

On syytä muistaa, että LTI- logoterapeuttien liittyminen FLP-EU:n logoterapeutti-kuntaan on täysin vapaaehtoista! Kenenkään ei tarvitse hakea lisenssiä, mutta silloin ei myöskään voi käyttää lisenssöityä nimikettä.

FLP-EU:n vaatimukset logoterapeuttien koulutukselle

 • Vuodesta 2018 alkaen 800 h lähiopetusta/ 1200 opiskelijan laskennallista opiskelutuntia
  • teoriaopinnot (Suomessa perus- ja syventävät opinnot)
  • menetelmäopintoja (esim.keskustelunohjauskurssi)
  • sovellettua logoterapiaa ja työnohjausta
  • oman itsen tuntemiseen ohjaavaa koulutusta, jota voidaan toteuttaa monin keinoin ohjatusti ja ryhmässä, esim. omaelämäkertatyöskentelyn, musiikki-, kirjallisuus-, taideterapian tai vaikkapa vaelluksen keinoin, kuitenkin logoterapeuttisen itsetuntemuksen tavoittein, ei mitä tahansa itsetuntemusta.

Logoterapian sisäistämisen vuoksi koulutus perustuu hermeneuttiseen prosessioppimiseen, ryhmässä ja ryhmästä oppimiseen. Samoin oman kokemuksen, aiemmin opitun ja logoterapiassa opittavan aineksen yhteennivoutumiseen ja syventymiseen logoterapeuttiseksi perusasenteeksi, osaamiseksi, sisäistetyksi osaksi omaa itseä. (Lukas toteaa, että sisäistetty logoterapia on jo itsessään olennainen ja käyttökelpoinen menetelmä). Edellä mainituista perusteista johtuen logoterapeutti-koulutusta ei voi suorittaa ainoastaan etä- tai verkko-opintoina tai yksityisoppilaana.

Logoterapeuttien kouluttajien kriteerit
FLP-EU:n päätöksen mukaan ovat samat kuin logoterapeuttien, mutta lisäksi:

 • oltava oman alansa asiantuntija
 • pääsääntöisesti tiede- tai ammattikorkeakoulututkinto
 • pedagogiset opinnot ja/tai riittävästi aikuiskouluttajakokemusta
 • hyvät vuorovaikutustaidot ja sopivuus kouluttajaksi, oppimisen ohjaajaksi
 • auskultointi kokeneen logoterapeuttikouluttajan rinnalla niihin koulutuskokonaisuuksiin, joita aikoo kouluttaa
 • lisenssinantavan kansallisen organisaation hyväksyminen logoterapeuttien kouluttajaksi (Suomessa Logoterapiainstituutti)
 • myös kouluttajana saatava työnohjaus omaan työhön
 • riittävä vieraan kielen taito suomen-/ruotsin kielen lisäksi ainakin yhdessä kielessä, jotta kykenee seuraamaan alan kehitystä maamme ulkopuolellakin

LISENSSIN HAKEMISEN PROSESSI

      hakuohjeet

 • aikataulu
 • hyväksymisprosessi ja hyväksyjät
 • kustannukset

Lisenssin saaneet ja maksunsa suorittaneet voivat halutessaan liittyä FLP-EU-logoterapeuttien ammatilliseen yhdistykseen Suomen LIF-Logoterapeutit ry:een.

 FLP-EU ei ole reksteröinyt tai rekisteröimässä  logoterapiaohjaajan nimikettä.