Valikko

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä 

Suomen Logoterapiainstituutti Oy 
www.logoterapia.fi
Läntinen Pitkäkatu 33 20100 Turku 
+358407342623            
[email protected]

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Päivi Raikaslehto
Ristimäentie 22 21610 Kirjala
+358407686150
[email protected]

2. Rekisteröidyt 

Instituutin hallituksen jäsenet, kouluttajat ja vapaaehtoiset toimijat        

Instituutin entiset ja nykyiset opiskelijat

Asiakkaat, yhteistyötahot ja Instituutin järjestämiin tilaisuuksiin osallistujat (koulutus, työnohjaus, tilaisuudet)

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste: 

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella  

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (tapahtumissa kerätty sähköpostiosoitteet Instituutin tiedotteita haluavilta)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

 • Asiakassuhteen hoitaminen 
 • Palveluistamme kertominen 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot 

 • nimi 
 • osoite 
 • sähköposti 
 • puhelinnumero 


Asiakastiedot 

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista (koulutus, työnohjaus)

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Suomen Logoterapiainstituutti Oy 
Läntinen Pitkäkatu 33 20100 Turku

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot kerätään pääasiassa Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n omaan käyttöön.

Opiskelijan yhteystiedot ovat myös yhteistyöoppilaitoksen käytössä.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Opiskelijalta itseltään opiskelun alkaessa
 • Yhteistyöoppilaitoksilta opiskelijan ilmoittautuessa suoraan oppilaitokseen 
 • Instituutin järjestämiin tilaisuuksiin osallistuvilta markkinoinnin mahdollistamiseksi

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n ulkopuolelle.               

Tietoja voidaan luovuttaa tapauskohtaisesti Suomen logoterapeutit LIF ry:lle, jonka jäsenyyttä rekisteröity hakee Suomen Logoterapiainstituutti Oy:ltä.

Yhteistyöoppilaitokset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

8. Käsittelyn kesto 

 • Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa, minkä jälkeen arkistoituna toistaiseksi
 • Asiakkuuden päätyttyä sekä potentiaalisen asiakkuuden alkaessa sähköpostiosoite markkinointilistalla
 • Postituslistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan sitä kirjallisesti pyytäessään  Suomen Logoterapiainstituutti Oy:ltä.

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Asiakasrekisteriä käsittelevät Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n hallitus, mahdolliset hallituksen varajäsenet sekä hallituksen valtuuttama henkilö. 

Henkilötietojen käsittely voidaan tapauskohtaisesti ulkoistaa kolmannelle osapuolelle, Ask-tilit Oy:lle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.