Valikko

Lasten ja nuorten kasvun tukemisen logoterapeuttiset erikoistumisopinnot (25op) 26.1.-16.12.2022

Koulutuksen tavoitteena on antaa ymmärrystä ja valmiuksia lapsen ja nuoren kasvun tukemiseen omaksi,  autenttiseksi ja ainutkertaiseksi itsekseen. Se antaa ymmärrystä vanhemman ja työntekijän oman ihmiskäsityksen merkityksestä työssä ja tavoitteena on ihmiskäsityksen kirkastaminen. Koulutuksesta saa eväitä arvostavaan kohtaamiseen ja aikuisena rinnalla olemiseen – lapsen ja nuoren tasolle nousemiseen. Koulutuksessa käsitellään myös oman työn tarkoituksellisuuden sisäistämistä ja työnilon ja toivon säilyttämistä.

Koulutuksesta saa uusia näkökulmia ja levollisuutta ammatillisuuden pohtimiseen ja ymmärtämiseen sekä  näkemystä ja keinoja verkostotaitojen vahvistamiseen – lapsi ja nuori keskiössä.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on tarkoitettu laajasti kaikille lasten ja nuorten hoidon ja kasvun tukemisen  kentässä toimiville henkilöille: lastensuojelun päätöksiä tekevät viranomaiset, perhekotien ja laitoshoidon  henkilöstö, kuntien perhetyöntekijät, sijaisvanhemmat, tukivanhemmat, alan järjestöjen työntekijät, koulumaailmassa moniammatillisesti lapsen ja nuoren parhaaksi toimivat, kuten kuraattorit, avustajat, opettajat, kouluterveydenhuolto. Koulutus soveltuu myös nuorisotyöntekijöille sekä kasvatus- ja perheneuvoloiden henkilöstölle. 

Opintojen laajuus ja ajankohta

Opintojen laskennallinen laajuus on 25 opintopistettä (= 210 kontaktiopetustuntia, yhteensä 675 opiskelijan työtuntia).

Koulutus toteutetaan Turussa 26.1.2022 alkaen ja kestää noin vuoden. Se voidaan räätälöidä myös tilauksesta tietylle ryhmälle tai organisaatiolle muuallekin maassamme.

Toteutus

Koulutus on ammatillista lisäkoulutusta monimuoto-opintoina. Lähiopetusta on 210 h ja se toteutetaan keskimäärin kerran kuussa (10 x 3 pvää), osittain Zoom-koulutuksena sekä osittain kasvotusten ryhmässä Turussa Logoterapiainstituutin tiloissa.

Opetus perustuu osaltaan hermeneuttiseen ja vuorovaikutukselliseen oppimiseen, ryhmässä ja ryhmästä oppimiseen ja sisältää myös kirjallisuuden omaksumista, oppimistehtäviä sekä kirjallisen, oman työn ja työyhteisön kehittämiseen tähtäävän lopputyön ja sen esittämisen. 

Aikataulu ja aiheet

Koulutuskokonaisuus ja sen tavoitteet ja toteutus. Logoterapian peruskäsitteet ja niiden sovellettavuus. Ihmiskäsitys ja sen merkitys arjessa. Logoterapian ihmiskäsitys ja sen vaikutus omaan työhön ja elämään. Ihminen on muuta, paljon muuta, kuin geeninsä ja kokemansa, diagnoosinsa ja häiriökäyttäytymisensä. Mitä muuta?

Edellisen teeman syventäminen, mahdollinen suullinen ryhmätentti

Arvoilla on eettinen aspekti ja elämäntarkoituksellisuus löytyy arvoja todeksi käytännön tilanteissa konkreettisesti eläen. Tarkoituksen kokeminen on ihmisen primaari tarve – lapsella ja nuorellakin – tässä ja nyt. Miten löytää kulloisetkin tarkoitukset arjessa?

Edellisen teeman syventäminen, mahdollinen suullinen ryhmätentti

Kasvua vaarantavat ja suojaavat käsitykset ihmisestä ja maailmasta. Yhteys riippuvuuksien syntyyn ja ei-toivottuun, vahingolliseen käyttäytymiseen. Tasapainoisen itsetunnon merkitys suojaavana tekijänä.

Edellisen teeman syventäminen, mahdollinen suullinen ryhmätentti

Erityinen, tavallinen vai erityisen tavallinen lapsi? Miten turvata lapsen normaali kasvurauha interventioiden keskellä? Lapsi ja nuorikin tarvitsee elämälleen tarkoituksen, konkreettisesti, ei vain tulevaisuuden aikuisena. Tasapainoisen  itsetunnon suojaava rakentuminen. Arjen siunaus: yhteinen arki turvallisen aikuisen kanssa. Vapaus ja vastuu rinnakkain. Saako lapsi kokemuksen, että on hyvä asia, että hän on syntynyt tähän maailmaan?

Edellisen teeman syventäminen, mahdollinen suullinen ryhmätentti

Moninainen vanhemmuus ja muuttuvat perherakenteet. Ammatillinen vanhemmuus. Kasvua tukevan aikuisen  rooli kaikissa perhetilanteissa.

Edellisen teeman syventäminen, mahdollinen suullinen ryhmätentti

Miten kohdata lapsi ja nuori kokonaisena ihmisenä silloinkin, kun hänellä on erilaisia diagnooseja, häiriökäyttäytymista, traumaattisia kokemuksia ja olosuhteitten tuomia haasteita? Miten turvata kasvurauha ja -oikeus kaiken keskellä? Miten vahvistaa tervettä identiteettiä, vapauden ja vastuun tasapainoa?

Edellisen teeman syventäminen, mahdollinen suullinen ryhmätentti

Mitä on ns. ammatillisuus? Miten ymmärrän ammattilaisena tehtäväni ja roolini? Miten ihmiskäsitykseni siinä konkretisoituu? Onko lapsi tai nuori asiakkaani, työni objekti, vai tukea saava oman elämänsä subjekti? Vastuullisuus ammattilaisena.

Arvostava läsnäolo, kohtaaminen ja kuuleminen. Miten toimia erityisongelmien kohdalla: päihteet, aggressiivisuus, depressio, rikollinen käyttäytyminen? Logoterapeuttisia käsityksiä ja sovelluksia.

Edellisen teeman syventäminen, mahdollinen suullinen ryhmätentti

Työntekijänä lastensuojelun kentän eri tehtävissä ja organisaatioissa. Muuttuvat organisaatiot, tiimit, työyhteisöt. Miten rakennan ammatti- identiteettiäni jatkuvien muutosten keskellä?  Mistä motivaatiota, voimaa ja rohkeutta työntekijälle? Löytyykö ihmisenkokoinen paikka, missä voi elää todeksi arvojen ja tarkoituskeskeisen työotteen orientaatiotaan?

Edellisen teeman syventäminen, mahdollinen suullinen ryhmätentti

Tunnistanko eettisen ja antropologisen kriisin vaarat ja tunnusmerkit? Voiko lapsi tai nuori hukkua viranomaisten ja toimijoiden viidakkoon? Uskallanko työntekijönä ajatella itsenäisesti ja arvojani kuunnellen?

Mitä muutokset hallinnon kentällä (SOTE, maakuntamalli?) herättävät ja aikaansaavat kentällä?Osallistujien tuomia teemoja, joihin haetaan logoterapian antia ja sen suomaa osaamista. Viimeistellään lopputöinä käsiteltävien  kehitystehtävien aiheet, tavoitteet ja avoinna olevat kysymykset.

Lopputöiden esittäminen ja käsittely.

Koulutuksen arviointi ja todistukset.

Logoterapian antia tälle kohderyhmälle

Ajassamme on selkeästi antropologista, eettistä ja eksistentiaalista kriisiä, jossa ihmisyys ja jokaisen ihmisen elämän arvo ja tarkoituksellisuus ovat kadoksissa. Lapset ja nuoret kokevat sen usein toivottomuutena ja mm. agressioina, depressioina, addiktioina.

Logoterapia antaa eväitä yhtä hyvin normaalin kasvun tukemiseen, kriisien ennalta ehkäisemiseen, kasvuhäiriöiden oikaisemiseen, kriisien ja suurtenkin ongelmien käsittelyyn, jatkohoitoon ja -ohjaukseen. Se antaa valmiuksia erilaisten diagnooseiksi realisoituneiden ominaisuuksien ja häiriöiden keskellä myös lapsen ja nuoren kokonaisen elämän ja tulevaisuuden tukemiseen. 

Työntekijälle logoterapiasta löytyy näkökulmia omannäköisensä ammatillisuuden rakentamiseen, varmuutta ja luottamusta epävarmuuden keskelle. Eettinen stressi vähenee ja työhyvinvointi vahvistuu. 

Kouluttajat

Kaikki kouluttajamme ovat suorittaneet omien ammatillisten ja korkeakoulu-tutkintojensa lisäksi 4,5 -vuotiset ( 100 op) Logoterapeutti LTI®-opinnot sekä täydentäneet niitä käytännön työssä sekä lisäopinnoin siten, että heille on myönnetty eurooppalaisen logoterapeuttien ammatillisen yhteistyöorganisaation (FLP-EU) vaatimusten mukaisesti lisenssin logoterapeutti LIF® käyttöoikeus. Mukana on runsaasti kokemusta biologisesta, sijais-, adoptio- sekä tukivanhemmudesta, sijaisvanhempien sijaistamisesta ja heidän mentorinaan toimimisesta. Kouluttajat ovat myös kokeneita lastensuojelukentänkin työnohjaajia ja alan työyhteisöjen kouluttajia.   

Koulutuksen hinta

Opiskelijahinta 2.200 €  + voimassa oleva alv, kattaa opetuksen, opintojen ohjauksen, opettajan jakaman materiaalin, oppimisen arvioinnin ja todistuksen. Maksun voi suorittaa useammassa erässä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Vapaamuotoiset hakemukset 15.12.2021 mennessä instituutille joko postiosoitteeseen tai Email: [email protected]

Hakemuksessa kerrottava:

  • henkilötiedot
  • koulutus- ja työhistoria pääkohdin
  • nykyinen tehtävä ja mahdollinen organisaatio
  • perustelut, miksi hakija on kiinnostunut juuri logoterapiaopinnoista

Opiskelupaikat täytetään hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email