Valikko

Logoterapeutti LTI®

(100 op) ammatilliset erikoistumisopinnot

Koulutus noudattaa FLP-EU:n vaatimuksia ja on ammatillista lisäkoulutusta. Näin ollen muiden koulutusrakenteiden mukaisia logoterapiaopintojen suorittajia ei automaattisesti hyväksytä jatko-opiskelijoiksi.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Opiskeluun kuuluu lähi- ja verkko-opetusta, kirjallisuusopintoja, itsenäisiä oppimistehtäviä ja kirjallinen lopputyö. Olennaista on vuorovaikutuksellinen oppiminen: ryhmässä ja ryhmästä oppiminen. Koulutuksessamme on vankkojen teoriaopintojen lisäksi vahva käytännöllinen ote. Tavoitteena on sisäistetty logoterapia, jota opinnot suorittanut osaa siirtää kaikkeen käytännön työhön asiakkaittensa parhaaksi. (Tri Elisabeth Lukas: ”Sisäistetty logoterapia on jo sinänsä eräs menetelmä”.)

Koulutuksen rakenne ja kesto

  • perusopinnot 25 op, kaksi lukukautta
  • syventävät opinnot 30 op, kaksi lukukautta
  • tarkoituskeskeisen keskustelunohjauksen kurssi 5 op, intensiivikurssi
  • soveltavat opinnot: logoterapian käyttö omassa työssä asiakkaiden parissa 20 op, 2-3 lukukautta
  • autobiografia, oman elämän tarkastelu ja sen ohjaaminen, ohjatusti ryhmässä 20 op, 2-3 lukukautta

Opinnot hyväksyttävästi suorittanut ja alalle soveltuva voi hakea rekisteröityä nimikettä Logoterapeutti LTI®. Jatko-opiskelu mahdollistaa erikoitumisen tietyille logoterapeutin ammattialoille. Täydentäviä opintoja tulee olla 200 h , joka voi koostua kontaktiopetuksesta, tieteellisestä tai koulutuksellisesta toiminnasta, julkaisutoiminnasta yms. Tämän jälkeen logoterapeutti LTI®:n on mahdollista hakea määräaikaista oikeutta käyttää FLP-EU:n lisenssiä Logoterapeutti LIF® (Logotherapeut Europa LIF®).

Opiskelijalta edellytetään pääsääntöisesti ammatti- tai tiedekorkeakoulututkintoa sekä vähintään viiden vuoden työkokemusta ihmisten parissa ja parhaaksi tehtävässä työssä. Opiskelijat edustavat hyvin monia ammattialoja: terveys- ja sosiaaliala, opetus, kasvatus, ohjaus- ja neuvontatyö, sielunhoito, diakoniatyö ja terapia, esimiestyö, työnohjaus. Opiskelijoita on ollut myös vankeinhoidon ja poliisin toimialalta.

Opiskelijalle voidaan anomuksesta ja yksilöllisin perustein myöntää erillisvapaus esimerkiksi laajan ja monipuolisen koulutuksen ja työhistorian perusteella. 

Perusopintoihin voi hakeutua myös oman itsensä kasvun ja kehittymisen tavoitteilla ilman ammatillisen lisäkoulutuksen jatko-opintosuunnitelmaa.