Valikko

Logoterapeuttinen työnohjaus

Logoterapeuttisen arvo-, tarkoitus- ja voimavarakeskeisen työnohjauksen keskiössä ovat yksilön ammatillinen uusiutuminen ja työssä jaksaminen, työhyvinvoinnin vahvistaminen. Yksilö-, esimies-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaukset ovat luottamuksellisia ja tavoitteellisia prosesseja, joissa työnohjaaja nojaa vahvasti logoterapian ihmiskäsitykseen ja sen muihin keskeisiin periaatteisiin ottaen huomioon ihmisen ainutkertaisuuden ja hänen kykynsä tehdä vastuullisia valintoja arkityössään.

Työnohjaus auttaa ohjattavaa löytämään henkilökohtaiset voimavaransa, joiden avulla suoriutua työtehtävistään ja asetetuista tavoitteista, kehittämään itseään ja uusiutua, saada oivalluksia ja lisätä hyvinvointia, jaksamista ja työniloa. Työnohjauksellisilla menetelmillä on mahdollista kirkastaa ja laajentaa omia näkökulmia suhteessa perustehtävään ja työyhteisön jäsenenä toimimiseen sekä löytää erilaisia tarkoituksellisia tapoja toimia erilaisissa työelämässä vastaan tulevissa tilanteissa ja haasteissa.

Logoterapian mukaisesti ammatillisuuteen alasta riippumatta kuuluu aina myös inhimillinen ulottuvuus – kyky toimia ihmisenä ihmiselle. Kun ammatillisuutta tuetaan ja kehitetään logoterapeuttisesta viitekehyksestä, keskiössä on ihmislähtöinen, ihmisen ainutlaatuisuuden huomioonottava sekä tulevaisuuden mahdollisuuksiin keskittyvä ohjaus- ja valmennusmenetelmä.

Ajassamme yleistyvän työpahoinvoinnin muotoon, eettiseen stressiin, logoterapeuttinen työnohjaus on parasta apua ja ennaltaehkäisyä. Se antaa myös apua käsitellä jatkuvaa muutosta työelämän kentällä.