Valikko

Logoterapian perusopinnoista mielekkyyttä arkeen ja työhön. Haastattelussa Mikko Saxberg.

YTM, KM, opinto-ohjaaja Mikko Saxberg aloitti logoterapian perusopintojen LTI opiskelun huhtikuussa 2016 Turussa. Ennen opintojen alkua Mikko oli tutustunut logoterapiaan noin viisi vuotta aiemmin Timo Purjon silloisen tuoreen kirjan ”Arvojen ja tarkoitusten pedagogiikka” avulla. Sitten Mikko hankki Franklin kirjan ”Ihmisyyden rajalla” ja löysi sieltä lisää ainesta objektiiviselle arvoteorialle, joka oli puhutellut jo aiemmissa kasvatusfilosofian arvo-opinnoissa.

Siinä elämänvaiheessa en ollut kuitenkaan vielä valmis lähtemään opiskelemaan logoterapiaa. Mieli kyllä teki, mutta menin niinä vuosina naimisiin ja kohta jo odotimme lasta, joten elämässä ei olisi ollut suuresti tilaa opiskelulle, tai niin ajattelin. Toinen asia oli se, että olin vasta valmistunut ja logoterapian perusopintoihin vaadittava 5v työkokemus ei ollut vielä täynnä, joten en siksikään rohjennut lähteä hakeutumaan opintoihin. Pallottelin noina vuosina myös työnohjaajakoulutukseen hakeutumista, mutta se jäi väliin samoista syistä. Sittemmin siirryin työelämässä uuteen työyhteisöön, jossa ohjauskäsitys ja ihmistieteellinen orientaatio olivat itseni näköisiä ja se avasi uudelleen rohkeuttani lähteä tavoittelemaan niitä asioita mitä pidin työni ja yleisesti elämän kannalta tavoiteltavina. Havahduin 2016 kevättalvella netissä, että nyt olisi taas logoterapian perusopintoryhmä starttaamassa Turussa ja ajattelin, että nyt voisi olla oikea hetki. Rohkenin ottaa asian kehityskeskustelussa esille: haluaisin opinto-ohjaajan työkalupakkiin osaamista opiskelijoiden henkilökohtaisen arvoulottuvuuden kohtaamiseen, jotta heidän olisi helpompaa sitoutua jatko-opintotavoitteisiinsa. Esimies oli heti mukana ja piti ajatusta hyvänä.

Mikko lähti opiskelemaan logoterapiaa avoimin mielin, ilman suurempia ennakkokäsityksiä:

Minulla ei juurikaan ollut ennakkokäsityksiä mitä opiskelu tuo tullessaan. Uskoin kyllä, että ihmiset, jotka lähtevät opiskelemaan tällaista aihetta, olisivat melko avarakatseisesti suuntautuneita, mutta silti jonkin verran jännitti millaisia tyyppejä koulutuksessa tulisi olemaan. Pelkoani kohden laitoin viestiä ryhmäläisille, josko joku haluaisi tulla Helsingistä Turkuun samalla kyydillä ja niin sainkin auton täyteen nauravaisia, inhimillisiä ihmisiä. Meillä oli todella lämmin tunnelma alusta lähtien. Ryhmä on taustoiltaan rikas ja monipuolinen, myös aatteelliset taustat vaihtelevat, mutta yhdistävää on toisten ihmisten syvä kunnioitus ja halu kuulla toisen ihmisen näkökulmaa. Sellaisessa ryhmässä on kenen tahansa helppoa viihtyä.

Logoterapian perusopintojen LTI tavoitteena on antaa perustietoa alkuperäisestä, franklilaisesta logoterapiasta ja logofilosofiasta sekä valmiuksia elämänmuutosten tunnistamiseen ja kohtaamiseen. Lisäksi tavoitteena on antaa uusia näkökulmia ja eväitä ammatilliseen osaamiseen ja jaksamiseen. Mikko on kokenut, että nämä tavoitteet ovat täyttyneet opintojen aikana hyvin:

Perusopintojen leipäosa on Viktor Franklin logoteorian läpikäymistä ja sen eri sovellusalueiden esittelyä. Erityisesti alussa henkilökohtaisesti tervehdyttäviä ahaa-elämyksiä ja kognitiivisia nyrjähdyksiä oli useampia. Sittemmin opiskeluun ja erityisesti kirjojen itsenäiseen opiskeluun on tullut myös kertauksen tuntua, monet Franklin kirjoista pitävät sisällään myös päällekkäistä materiaalia. Perusopintojen tavoitteena on varmasti perustavien tiedollisten valmiuksien antaminen ja siinä opinnot minusta onnistuvat hyvin. Useita kertoja ryhmämme olisi kuitenkin halunnut jo syventyä johonkin aihealueeseen melko syvällekin, mutta kaikkeen ei yhden vuoden perusopinnoissa ole ajallisestimahdollisuuksia.”

Logoterapian teoriaopintoihin hakeudutaan ammatillisen lisäkoulutuksen, mutta myös oman elämäntaidon kasvattamisen tarpeessa. Perusopintoihin hakeutuessa ei tarvitse olla jatkokoulutustavoitteita. Logoterapiaohjaaja LTI® ja logoterapeutti LTI/LIF® eivät ole itsenäisiä virallisia tutkintoja, vaan ammatillista lisäkoulutusta, joka tuo erikoisosaamista omaan ammattiin.

Logoterapian perusopintojen, syventävien opintojen sekä viikon mittaisen keskustelunohjauksen kurssin jälkeen opiskelija on suorittanut logoterapiaohjaajan LTI® erikoistumisopinnot (60 op). Logoterapeutin LTI/LIF® erikoistumisopinnot (100 op) sisältävät Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n eurooppalaisen mallin mukaisen neljän ja puolen vuoden pituisen koulutuksen. Koulutus noudattaa FLP-EU:n (Logoterapia-ammattilaisten eurooppalainen liitto) vaatimuksia ja se muodostuu edellä kuvatusta logoterapiaohjaajan koulutuksesta, jonka jatkoksi tulee vielä kaksi opintokokonaisuutta: soveltavaa logoterapiaa (20 op) ja autobiografia eli logoterapeuttinen omaelämäkerta (20 op). Mikko on pystynyt hyödyntämään logoterapian perusopintojen antia omassa työssään ja pohtinut myös opintojen jatkamista:

” Nuorten ammatinvalinta on tässä vaiheessa hyvin antoisa kenttä, jolla toimia. Se on kysymys, jonka ympärillä nuorten arvot ja erityisesti kutsumuksen etsintä tulevat näkyviksi. Työssäni heijastan logoteorian mukaista motivaatioteoriaa ja myös kysymyksenasetteluissa on luontevaa tuoda esiin logoterapian ajatusta elämästä, joka asettaa ihmiselle kysymyksiä. Nuoria voi laittaa pohtimaan, mitä elämä heiltä kysyy, millaisia toiminta/arvomahdollisuuksia se tarjoaa. Olen kiinnostunut jatkamaan opintoja myös perusopintojen jälkeen ja olen myös miettinyt onko Logoterapiaohjaaja LTI® vai Logoterapeuttisen TYÖNOHJAAJAN JA TYÖELÄMÄVALMENTAJAN LTI® ammatilliset erikoistumisopinnot se koulutus, joka parhaiten vastaisi osaamistavoitteitani. Toimin itse opinto- ohjaajana ja olen koulutukseltani Kasvatustieteen (ohjaus) maisteri. Siksi en välttämättä koe tarvitsevani logoterapeutin nimikettä. Ilman psykoterapiakoulutusta minulla ei ole myöskään edellytyksiä kohdata perinteisiä psykoterapia-asiakkaita sen kentän kaikessa laajuudessa vaan esimerkiksi työnohjattavia, uraohjattavia tai muita elämäntaidosta ja henkisestä kasvusta kiinnostuneita ihmisiä, ja erityisesti ihmisiä, jotka kaipaavat tarkoituksen kokemusta.”

Logoterapian perusopinnot LTI on mahdollista suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa, sillä ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210h) järjestetään 10 x 3 päivän jaksoissa. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatteja, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyöessee. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta. Mikko on kokenut koulutuksen toteutuksen mielekkääksi:

Opiskelutapa on ollut teoreettisen aiheen sanelema. Kun yritetään sisäistää ja saada henkilökohtaista ymmärrystä jostakin teoreettisesta rakenteesta, se vaatii ns. ”aikaa ja tupakkia.” Ryhmä toimii tässä hyvin, kun opittavaa asiaa sanallistetaan monen ihmisen toimesta ja erilaiset tavat selittää täydentävät toisiaan ja syventävät ymmärrystä. Etäjaksoilla on luettu kirjoja ja niiden pohjalta on ollut ryhmämuotoinen tenttitilanne, joka on toiminut myös oppimistilanteena. Teoreettista opiskelua ja tällaista aihetta ei ole helppoa toiminnallistaa vielä perusopintovaiheessa, mutta ryhmämme on paljon toivonut esimerkiksi menetelmäharjoittelua tai erilaisia käytännön vinkkejä esimerkiksi aidon omatunnon herkistämiseen tai käytännön logoterapeuttiseen keskustelunohjaukseen. Niitä ei tarkoituksella ole kuitenkaan vielä perusopintoihin sisällytetty.

Logoterapia on arvo- ja tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa. Logoterapia tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, rohkeutta, voimavaroja ja mielekkäitä, rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Mikko on kokenut perusopintojen opiskelussa sekä haastavia, että helpompia tehtäviä:

”Logoteoriaa ei tarvitse nielaista sellaisenaan ja se on myös yhdistettävissä monenlaisiin tulokulmiin. Itse esimerkiksi mietin miten voisin jatkaa kasvatusfilosofian ja logoteorian teoreettisen perustan tutkimista ja niiden yhdistämistä. Perusopintojen opiskelu on antanut paljon myös oman itsen hahmottamiselle ja tuonut näkyviksi joitakin rakentamattomia, perustelemattomia tapoja ajatella asioista. Se on myös auttanut perustelemaan itselle vaikeita päätöksiä. Merkitysmahdollisuudet ovat aina ja kaikkialla ympärillämme ja sen ymmärtäminen avaa silmät hyvin uudenlaiselle maailman tulkinnalle. Se päästää idealistin vapaaksi itse rakentamastaan häkistä; liekin saa luvan kanssa ottaa pois vakan alta. Logoterapia ottaa kuitenkin omasta näkökulmastaan kantaa myös hyvin erilaisiin elämän osa-alueisiin ja ilmiöihin ja osa perusopintojen kirjoista on 60 vuotta vanhoja. Tämä tuo haastetta sekä sovellettavuuteen, kielen ymmärtämiseen että siihen tosiasiaan, että osasta ilmiöitä on saatu esimerkiksi nykypsykologian tutkimuksen kautta paljon tietoa, joka on pakko ottaa logoterapian rinnalla huomioon. Itselleni logoteorian mukaista ihmiskäsitystä ei ole vaikeaa allekirjoittaa, mutta monia asioita kutsun omaan suuhuni sopivilla käsitteillä. Tämä epäortodoksisuus on meille opinnoissa suotu, mutta myös tehty selväksi, että itse logoterapia lepää omien aksioomiensa varassa, mikäli logoterapia nimitystä haluaa omasta työstään käyttää. Meille on myös opiskeluissa painotettu useita kertoja, että asiakkaan/potilaan/opiskelijan tilanne määrittelee sen millainen lähestymistapa on hänen tilanteessaan tarkoituksenmukainen. Tällöin on tärkeää mieltää, että logoterapiaa ei ole tarkoitettu sovellettavaksi yksinään vaan jonkin toisen tarkoituksenmukaisen kohtaamistavan tai hoitomuodon rinnalla. Tämä tuo kokonaisuuden hahmottamista siihen mikä on vastuullista toimintaa ja myös palvelee päätavoitetta eli ihmisen auttamista. Olen jo suositellut logoterapian opiskelua muutamille tutuilleni. Logoteorian näkökulma on elämän mahdollisuuksia laajentava ja olen itse ollut todella kiitollinen, että tulin näihin opintoihin lähteneeksi.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email