Valikko

Logoterapian perusopinnot LTI® (25 op) 18.1.-3.11.2023

Etsitkö tarkoituksellisuutta elämääsi ja työhösi?


Tarkoituksen, merkityksen ja mielekkyyden kokemukset liittyvät läheisesti ihmisen hyvinvointiin. Logoterapian eli tarkoituskeskeisen ajattelun opiskelu tarjoaa henkisen kasvun mahdollisuuksia, voimavaroja ja rakentavia selviytymiskeinoja kaikille iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Etsit sitten uutta virtaa ja näkemystä elämääsi tai haluat laajentaa ammattitaitoasi ihmisten parissa ja parhaaksi, nämä opinnot ovat juuri Sinulle.

Logoterapian perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisenä kasvamisesta, arvostavan kohtaamisen taitojensa vahvistamisesta, voimavarojen löytämisestä ja käyttöönotosta, elämän olennaisten rakennuspuiden tunnistamisesta.  Oman kasvun tavoittein mukaan voi tulla kuka tahansa. Ammatillisin tavoittein tulevan opiskelijan tausta voi olla laaja-alaisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, opetus- ja kasvatustyössä, diakonia- ja sielunhoitotyössä, yritys- ja esimiestehtävissä, henkilöstöhallinnon ja rekrytoinnin tehtävissä, terapia-alalla tai esimerkiksi valmennuksessa tai työnohjauksessa.

Mitä logoterapia on?

Logoterapian on kehittänyt wieniläinen neurologian, psykiatrian ja logoterapian professori, lääketieteen ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl (1905–1997). Hän nimitti logoterapiaa myös eksistenssianalyysiksi. Perusteemat liittyvät ihmiskäsitykseen ja   ihmisen kokoisen paikan löytämiseen. Logoterapiassa ihminen nähdään vastuullisena ja aina myös ainakin osittain vapaana suhtautumaan tilanteeseensa, menneisyyteensä, kokemaansa. Ihmiskäsitykseen sisältyy fyysisen ja psyykkissosiaalisen olemuksen lisäksi henkinen ulottuvuus, jonka avulla henkilökohtaista vapauttaan ja vastuutaan voi todeksi elää. Perimä ja ympäristötekijät eivät lopultakaan ratkaise sitä, millainen tulevaisuus voi olla.

Logoterapia on kasvatuksen ja itsekasvatuksen, elämäntaitojen, kohtaamisen ja tukemisen taitojen vahvistamisen ajattelumalli. Tässä mielessä sitä on kutsuttu myös logopedagogiikaksi sekä voimavarakeskeiseksi lyhytterapiaksi. Logoterapiaa kutsutaan myös kolmanneksi wieniläiseksi psykoterapiasuunnaksi. Tämä koulutus ei kuitenkaan anna psykoterapeutin kelpoisuutta Suomessa.

Logoterapiaa voidaan soveltaa kaikilla elämänalueilla kuten työelämässä, perhe-elämässä, kasvatuksessa ja opetuksessa sekä elämäntaidollisissa kysymyksissä. Logoterapian suurin anti on siinä, että se tukee ihmisenä olemista ja siihen liittyvien ongelmien tarkoituskeskeistä ratkaisemista tässä ajassa. Aikamme kysymykset ovat valtaosaltaan henkisen ulottuvuuden ongelmia, jotka ratkaisemattomina ja virheellisesti ratkaistuina voivat aiheuttaa fyysisiä ja psykososiaalisia häiriöitä ja sairauksia.

Logoterapian perusopinnot – tavoitteet

Perusopintojen tavoitteena on antaa perustiedot logoterapiasta ja logofilosofiasta sekä valmiuksia elämänmuutosten tunnistamiseen ja kohtaamiseen. Lisäksi tavoitteena on antaa uusia näkökulmia ja eväitä ammatilliseen osaamiseen ja jaksamiseen ja hyvä pohja jatko-opinnoille.

Koulutus antaa jatkokoulutuskelpoisuuden logoterapiaohjaajan LTI®, logoterapeutin LTI® ja logoterapeuttisen työnohjaajan LTI® opintoihin muiden edellytysten täyttyessä. Nämä jatko-opinnot ovat vain Logoterapiainstituutin perusopinnot suorittaneille mahdollisia.

Koulutuksen toteutus

Logoterapian perusopinnot on mahdollista suorittaa työn tai muun opiskelun ohessa, sillä ne toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus (210 h) järjestetään 10 kertaa x 3 päivän läsnäolojaksoissa. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatti, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyöessee ja sen esittäminen. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi luonteeltaan vuorovaikutuksellista, ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimista.

Koulutuspaikkana Suomen Logoterapiainstituutti Oy. Yhteisötalo Lounatuulet, Läntinen Pitkäkatu 33, Turku.

Perusopintojen lähikoulutusjaksot ja sisällöt

 

Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti keskiviikosta perjantaihin. Keskiviikkoina  koulutusta on klo 15.00 – 19.00, torstaisin ja perjantaisin on klo 9.00 – 16.00.

 

Syyslukukausi 2022

18.-20.1.2023     Viktor E. Frankl ja hänen elämäntyönsä. Mitä logoterapia on?
15.-17.2.2023     Ihmiskäsitys ja sen merkitys arjessa. Logoterapian ihmiskäsitys
15.-17.3.2023     Elämäntarkoitus ja arvot
19.-21.4.2023   Logoterapian anti ja merkitys ajassamme 
24.-26.5.2023   Logoedukaatio. Elämäntaitoa elämänkaaren muutosvaiheisiin.
14.-16.6.2023   Filosofinen ajattelu. Logofilosofia. Eksistenssianalyysin filosofinen perusta.
9.-11.8.2023    Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
6.-8.9.2023   Logoterapian antia työelämään ja työyhteisöön
4.-6.10.2023    Erilliskysymyksiä, opiskelijoiden toivomia teemoja
1.-3.11.2023  Päättöjakso. Lopputyöesseiden esittäminen ja arvioint

Oikeus osioiden keskinäiseen vaihtamiseen pidätetään.

Kouluttajat 

Kouluttajina toimivat Suomen Logoterapiainstituutin hyväksymät, korkeakoulututkinnon sekä logoterapeutti LTI®-opinnot suorittaneet ammattilaiset, joilla on pedagogiset opinnot tai vankka kokemus oman erikoisalansa kouluttajana.

Vastuukouluttajina toimivat

Pirjo Möller VTM, Logotherapeut FLP-EUROPE® , Logoterapeutti LIF®, työnohjaaja, puh 044 3489733

ja Päivi Raikaslehto, sosionomi (YAMK), logoterapeutti LIF®, Logotherapeut FLP-EUROPE®, työnohjaaja (STOry) ja työelämävalmentaja LTI®, puh. 040 7686 150.

Kelpoiset hakijat

Ammatilliseen lisäkoulutukseen hakeutuvilta edellytetään pääsääntöisesti ammatti- tai tiedekorkeakoulututkintoa sekä vähintään viiden vuoden työkokemusta ihmisten parissa tehtävässä työssä. Yksilöllisesti voidaan hyväksyntä tehdä myös muun laaja-alaisen koulutus- ja työhistorian perusteella.

Oman kasvun tavoittein mukaan hyväksytään myös muunlaisen pohjan perusteella. Koulutukseen otetaan pääasiassa 30 vuotta täyttäneitä vailla yläikärajaa.

Hakeminen

Vapaamuotoinen hakemus sisältää lyhyen koosteen hakijan elämästä, koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä perustelut, mitä varten hakee opiskelemaan logoterapiaa. Koulutuspaikat täytetään hyväksyttävien hakemusten saapumisjärjestyksessä. Hakemukset liitteineen osoitteeseen Suomen Logoterapiainstituutti, Lounatuulet, Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku tai [email protected] Laitathan hakemuksen aiheeksi: Logoterapian perusopinnot.

Perusopintoihin hakeutuvat edustavat monia eri koulutus- ja ammattialoja. Opiskelun voi aloittaa ilman jatkokoulutustavoitteitakin. Logoterapiaohjaaja LTI® ja logoterapeutti LIF® eivät Suomessa ole itsenäisiä virallisia tutkintoja, vaan ammatillista lisäkoulutusta, joka tuo erikoisosaamista omaan ammattiin.

Hakemukset viimeistään 30.12.2022 mennessä, minkä jälkeen voi vielä tiedustella mahdollisia peruutuspaikkoja.

Koulutuksen hinta

Koko koulutuksen hinta 2.300€ (sisältäen alv 24 %). Maksun voi suorittaa useammassa erässä. Hintaan sisältyy opetus, opettajien jakama opetusmateriaali, oppimisen, oppimistehtävien sekä lopputöiden tutorointi ja tarkistus.

Perusopintojen jälkeen

Opiskele logoterapiaohjaajaksi (60 op)

Edellytyksenä mukaanpääsylle ovat Logoterapiainstituutin hyväksymät perusopinnot. Logoterapiaohjaajan LTI® erikoistumisopinnot sisältävät logoterapian perusopintojen lisäksi syventävät opinnot (2. teoriavuosi) sekä viikon mittaisen keskustelunohjauksen kurssin. Yhteensä opinnot kestävät perusopintojen kanssa n. 2,5 vuotta.

Logoterapiaohjaajasta logoterapeutiksi

Logoterapeutin LTI® erikoistumisopinnot (100 op) sisältävät eurooppalaisen mallin mukaisen 4,5 vuoden mittaisen koulutuksen. Se muodostuu edellä kuvatusta logoterapiaohjaajan koulutuksesta sekä kahdesta niitä seuraavasta opintokokonaisuudesta:

  • Soveltavaa logoterapiaa – logoterapiaa käytännön työssä (20 op), joka toteutetaan ryhmätyönohjauksellisilla menetelmillä, kirjallisuuteen tutustumalla sekä oppimistehtävillä. Tavoitteena on oppia soveltamaan logoterapian teoriaa ja menetelmiä omaan työhön ja elämään, asiakastyöhön ja keskusteluapuun.
  • Autobiografia eli logoterapeuttinen omaelämäkerta (20 op), jossa opiskelija pohtii ryhmässä ohjatusti omaa elämäänsä logoterapian viitekehyksessä ja oppii käyttämään tätä menetelmää omassa työssään. Varsinainen oman elämän tarkastelu kirjoitetaan itsenäisesti lähikokoontumisten välillä elämänvaiheittain ohjeiden mukaisissa jaksoissa.

Logoterapiaohjaajan LTI® ja logoterapeutin LTI® sertifikaatit myönnetään vain instituutin kouluttamille, joilla on pääsääntöisesti korkeakoulu- tai ammatti-korkeakoulutasoinen koulutus sekä vähintään viiden vuoden työkokemus ihmistä hoitavilla, tukevilla, auttavilla, opettavilla ja ohjaavilla aloilla. Oikeus voidaan saavuttaa yksilöllisesti myös muulla koulutuksella sekä pitkällä ja monipuolisella työkokemuksella.

Logoterapian ammattilaisten eurooppalaisen yhteistyöorganisaatiomme FLP-EU:n määrittelemät lisenssit Logoterapeutti LIF® – ja Logotherapeut FLP Europa® myönnetään hakemuksesta kolmivuotiskaudeksi kerrallaan vain logoterapeutti LTI® -opinnot suorittaneelle, jolla on lisäksi 200 tuntia logoterapeuttista täydennyskoulutusta ja aktiviteettia logoterapian saralla ja joka sitoutuu työssään FLP-EU:n eettisten periaatteiden noudattamiseen ja soveltuu alalle. Linsenssi toimii laadunvarmentajana logoterapeutille itselleen ammattilaisena sekä erityisesti asiakkaalle.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email