Valikko

Logoterapia on elämisen filosofiaa ja vanhaa viisautta – joka ei vanhene

Elämme jälleen melkoisten muutosten myllerryksessä ja edessä. Ilmastonmuutos, geopoliittiset uhat, uhkaava polttoaineniukkuus, pandemiat, taloustilanteen ja työelämän muutokset, uudenlaiset haasteet osaamiselle – vain joitakin mainitakseni. Monissa viesteissä ja viestimissä kuuluvat ahdistuksen, epävarmuuden, toivottomuuden ja pelonkin äänet. Miksi juuri me, miksi juuri nyt? Emme ole kuitenkaan ainut sukupolvi, joka historian saatossa kokee suuriakin epävarmuustekijöitä. Se on ihmisen ja ihmiskunnan osa. Historian tuntemus auttaa tämän ymmärtämisessä. 

Mistä löytyisi rohkeus, levollisuus ja eteenpäin katsomisen eetos, uusien näkökulmien ja ratkaisujen löytymisen halu ja mahdollisuus? Omasta ja satojen opiskelijoitteni kokemuksesta vahvistan, että oiva keino on etsiä uudenlaisen ajattelun ja ymmärryksen eväitä ja välineitä. Logoterapian kokonaisvaltainen ja jokaiselle ihmiselle arvon antava ihmiskäsitys, arvo- ja tarkoitusosaamisen vahvistaminen, oman kokoisen paikan löytäminen ja omalta osaltaan tarkoitusta täyttäviin valintoihin rohkea tarttuminen palauttaa levollisuuden, luottamuksen ja ilon elämään tässä ja nyt, uskon mielekkyyteen ja merkityksellisyyteen muuttuneessakin todellisuudessa. Ja toivon siitä, että elämä kyllä kantaa. Logoterapiaa sanotaankin toivon terapiaksi, toivon vahvistajaksi.

Uskallan sanoa, että logoterapiaopintoihin investoiminen – ajan, vaivan ja taloudellisenkin investoinnin muodossa – on kuin ”mielen rokote” ahdistuneisuutta, pelokkuutta, tarkoituksettomuuden tunteita ja kokemusta vastaan. Vaikutukset näkyvät opiskelijassa, mutta myös kerrannaisvaikutuksina hänen ympäristössään: perheessä, työyhteisössä, vapaaehtoistoiminnassa. 

Logoterapia ei ole vain teoriaa vaan elämän todeksi elämistä

Logoterapia on professori Viktor E. Franklin kehittämää elämisen filosofiaa, parantamisen ja paranemisen taitoa ja elämäntaidollisia valmiuksia antavaa ihmisenä olemisen hahmottamista. Se on psykoterapiaa alan ammattilaisten (kelpoiset psykoterapeutit) harjoittamana mutta myös vahvistaa ymmärrystä ja tuo uusia näkökulmia elämän myllerryksissä, tulevaisuuden kohtaamisessa, työelämän burn outin tai bore outin vaaroissa.

Logoterapiaopinnot soveltuvat niin ammatillisen osaamisen vahvistamisen kuin oman elämän tarkoituksellisten valintojen tekemisen tarpeisiin. Viktor E. Frankl itse on kuvannut logoterapiaa arvo- ja tarkoituskeskeiseksi avunantamiseksi, jonka pääpaino on konkreettisessa elämän todeksi elämisessä muutosten, menetysten ja pelkojen keskelläkin, ei vain teoreettisessa tarkastelussa. 

Suomen Logoterapiainstituutti Oy noudattaa eurooppalaisen kattojärjestön laatuvaatimuksia 

Turussa sijaitseva Suomen Logoterapiainstituutti Oy on maamme vanhin ja kokenein logoterapiakoulutuksen antajista. Opinnot ovat yhteismitallisia eurooppalaisen yhteistyöorganisaatiomme FLP-EU:n vaatimusten kanssa. Logoterapiainstituutti on eurooppalaisessa yhteistyöorganisaatiossa mukana täysivaltaisena perustajajäsenenä.  

Koulutuksen sisältö, rakenne ja kesto vastaavat Viktor E. Franklinin työn jatkajan, psykiatri, tri Elisabeth Lukasin luomaa ja kehittämää alan ammatillista lisäkoulutusta, joka tarjoaa teoriakoulutuksen lisäksi vankan soveltamisen taidot. Koulutus on vahvasti vuorovaikutuksellista ja toteutettu monialaisesti. Se pohjaa hermeneuttiseen oppimiskäsitykseen eli teorian ja käytännön jatkuvaan toisiinsa nivomiseen uudeksi, yhä syvemmäksi ymmärrykseksi.

Logoterapiaa opiskellaan kasvotusten, koska opiskelijat oppivat myös ryhmästä

Elisabeth Lukas on luonut logoterapian opiskeluun systemaattisen ja kattavan koulutusohjelman. Sen olennaisena tavoitteena on tarjota teoreettisen pohjan lisäksi logoterapian soveltamisen taito kaikille ihmisten parissa toimiville, kuten auttamis-, ohjaus-, tukemis- ja kasvatusalojen ammattilaisille. Me Suomen Logoterapiainstituutissa noudatamme tätä luotettavaa koulutusohjelmaa.

Koulutuksen olennainen osa – tri Elisabeth Lukasin käsityksiin pohjaten – on riittävä kasvotusten tapahtuva ryhmässä ja ryhmästä oppiminen. Tästä syystä auttamistyöhön ja juuri ihmisten kanssa kohtaamiseen tähtäävää koulutusta ei suoriteta vain verkossa tai etänä. Meille kysymys on pedagogisesta valinnasta ja sisäistämisen varmistamisesta. 

Koulutus sopii myös jokaiselle oman elämänsä laatua ja tarkoituksellisuutta pohtivalle elämäntaidollisten eväiden ja oivallusten löytämiseen. Logoterapeuttinen lähestymistapa sopii niin yksilö-, pari-, perhe- kuin ryhmämuotoiseen työskentelyyn ja on hedelmällinen käyttöteoria ja työote myös työyhteisöjen ja työnohjauksen tarpeisiin.

Nimenomaan työelämän sektorilla logoterapian soveltaminen on eurooppalaisesti katsottuna vankistanut asemiaan rajujen muutosten keskellä. Mistä löytää työn ilo, motivaatio, rohkeus ja ennen kaikkea työn arvo- ja tarkoituskeskeisyys kaiken keskellä? Mutkittelevat ja katkonaiset urapolut, moninaiset roolit vaihtuvissa tiimeissä ja organisaatioissa, muuttuvat osaamistarpeet ja niiden päivittäminen, olennaisen ja epäolennaisen erottamisen kyky, rohkeus omiin valintoihin ovat logoterapeuttisen työnohjauksen ja esimiestyön alueita.

Näin opinnot etenevät

Logoterapiakoulutus alkaa perusopinnoilla (25 op), jotka soveltuvat niin ammattilaiselle kuin oman itsensä ja elämänsä tarkastelijallekin. Niihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. Ammatilliset jatko-opinnot koostuvat syventävistä opinnoista (30 op), logoterapian soveltamisesta käytännön työssä (20 op) sekä oman elämän logoterapeuttisen tarkastelun jaksoista (20 op).

Logoterapiaohjaajaksi LTI® (60 op) tai logoterapeutiksi LTI® (100 op) aikovilta edellytetään riittävää koulutusta ja työ- ja elämänkokemusta. Korkeakoulututkinto, 30 vuoden alaikäraja sekä vähintään 5 vuoden työkokemus ovat pääkriteerejä. Yksilöllisellä harkinnalla niistä voidaan tinkiä, mikäli muu koulutus- ja työkokemus tukevat hakemusta.

Logoterapeutti LTI ® -koulutuksesta on hyötyä loppuelämäksi

Se antaa:

  • vankat teoreettiset tiedot logoterapiasta
  • kykyä soveltaa teoriaa laajasti käytännön elämään ja työhön konkreettisten elämänkysymysten kohdalla
  • ymmärrystä omaan ja toisten elämänkulkuun vaikuttaneita tekijöitä kohtaan. Koulutus ohjaa löytämään voimavaroja, ratkaisuja, tarkoituksellisuutta ja mielekkyyttä, uusia päämääriä ja elämäntapoja tämän hetken ja tulevaisuuden vastuullisiin valintoihin. Tähän ohjaa erityisesti autobiografiatyöskentelyjakso, jolloin opiskelija kirjoittaa omaa elämäntarinaansa ohjatusti jaksoittain ja tarkastelee sitä itse sekä ryhmässä niin faktojen, tunteiden, kokemusten ja ajatusten kuin myös ja erityisesti sieltä löytyvien arvojen, tarkoitusten ja tulevaisuuden mahdollisuuksien kautta. Ryhmätyöskentely tuo käsittelyyn aina myös uusia oivalluksia ja ymmärrystä.
  • moninaiset menetelmätaidot niin yksilö- kuin ryhmätyöskentelyyn. Elisabeth Lukas muistuttaa tosin, että sisäistetty logoterapia on jo sinänsä erinomainen menetelmä.
  • vahvistusta siihen, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus, vapaus ja vastuu elämän kovien faktojenkin (vastoinkäymisten) keskellä. Viktor E. Franklin sanoin: ”Ihminen ei ole koskaan vain geeniensä, kokemansa, olosuhteittensa (rajoitukset ja diagnoosit, epäonnistumiset) tuotos tai vanki, vaan hän on aina jotakin muuta, jotakin enemmän. Ei ole toivotonta tilannetta tai ihmistä, jolla ei olisi mahdollisuus muuhunkin, nimittäin kasvuun omaksi itsekseen.”

Logoterapeuttinen työnohjaaja pärjää niin frakin kuin haalarinkin kanssa

Logoterapeuttinen työnohjaaja LTI® – koulutus (65 op) 

  • soveltuu niin työnohjaajaksi opiskeleville kuin myös laajemminkin työelämätaitojaan, kuten tiimeissä toimimista, esimiestyötään ja johtamisen ammatillisuuttaan vahvistaville
  • keskittyy arvo- ja tarkoitusosaamisen vahvistamiseen, muutosten ja työelämämyllerrysten keskellä mielekkään suunnan löytämiseen, voimavarojen kartuttamiseen ja yhteiskunnallisen muutoksen ymmärtämiseen rohkeutta ja luottamusta menettämättä. Se auttaa välttämään burnoutin (uupumus) ja bore outin (leipääntyminen, kyllästyminen) syntymistä tai tukee niistä vapautumista, lisää työniloa ja työelämätaitoja organisaation joka tasolla. Eräs opiskelija kommentoi opintojen päätyttyä: ”Logoterapia sopii sekä frakkiin että haalariin.” 
  • auttaa ymmärtämään yhteiskunnallisten, taloudellisten ja työelämän tekijöiden ja muutosten keskinäisiä yhteyksiä 
  • koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry- STOryn vaatimukset. 

Onko nyt opiskelemaan lähtemisesi hetki?

Instituutissa on parhaillaan hakuaikaa useisiin koulutuksiin. Perusopintojen sekä työnohjaajakoulutuksen hakuaikaa on 15.9.2022 asti.  Lyhyempiä koulutuksia on alkamassa mm. oman elämän kulkua käsittelevänä Minun elämäni kurssina.  Järjestämme myös entiseen tapaan kaikille avoimia ja maksuttomia webinaareja, ensimmäinen jo 29.8. klo 18.00. Kuluvan työvuoden teemat liittyvät työelämän ilmiöihin. 

Kannattaa tutustua tarjontaamme kokonaisuudessa sivuillamme kohdasta Koulutus.  

Pirjo Möller

VTM, logoterapeutti LIF®

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email